Privacy verklaring

Harvas Natuursteen, gevestigd aan Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
Harvas natuursteen B.V.
Nijverheidstraat 7,
4143 HN Leerdam
0345 614 037
harvasnatuursteen.nl
info@harvasnatuursteen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Harvas Natuursteen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– in enkele gevallen is het voor de aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken dat wij ook om u BSN vragen of dat er een kopie ID bewijs voor nodig is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Harvas Natuursteen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– uw vraag te kunnen beantwoorden en in geval van een opdracht deze te kunnen afhandelen.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Harvas Natuursteen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Harvas Natuursteen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Harvas Natuursteen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Harvas Natuursteen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In geval van een opdracht bewaren wij de gegevens zolang het gedenkteken in stand gehouden wordt, dit ivm eventuele aanpassingen en bijzettingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Harvas Natuursteen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij moet u denken aan het aanvragen van een vergunning bij de begraafplaats of de gemeente om een gedenkteken te mogen plaatsen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Harvas Natuursteen gebruikt cookies of vergelijkbare technieken voor een goede werkbaarheid van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Harvas Natuursteen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@harvasnatuursteen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, op uw verzoek. Harvas Natuursteen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Harvas Natuursteen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 0345 614 037 of via info@harvasnatuursteen.nl